Назва: КП «ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК»
Адреса: 43005, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 18.
Телефони: Тел., факс (0332) 234444, 231031
E-mail: kzlkpb@gmail.com
Web: http:// www.lkpb.lic.org.ua
Код ЄДРПОУ 03399089

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК» є закладом охорони здоров’я комунальним некомерційним підприємством, що забезпечує надання цілодобової акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги населенню, у порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

Підприємство створене за рішенням Луцької міської ради від 25.07.2018 № 44/22 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення комунального закладу «Луцький клінічний пологовий будинок» у комунальне некомерційне підприємство. Підприємство створене на базі майна територіальної громади міста Луцька. Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Луцька в особі Луцької міської ради. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального закладу «Луцький клінічний пологовий будинок».

Засновником та Власником майна Підприємства є територіальна громада міста Луцька в особі Луцької міської ради (надалі – Власник). Уповноваженим виконавчим органом управління Луцької міської ради, який здійснює управління Підприємством є управління охорони здоров’я Луцької міської ради (надалі – Уповноважений орган управління). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Власнику та Уповноваженому органу управління.

Структура підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Керівником Підприємства.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, нормативними актами інших органів виконавчої влади, рішеннями Луцької міської ради, рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради та розпорядженнями Луцького міського голови, наказами управління охорони здоров’я Луцької міської ради та Статутом.

Питання діяльності Підприємства, не передбачені Статутом, регулюються чинним законодавством України.
Межами району обслуговування підприємства є територія міста Луцька, а при надзвичайних ситуаціях, згідно окремого розпорядження – інші райони.

Мета Закладу – своєчасне, цілодобове, кваліфіковане надання акушерсько-гінекологічної і неонатологічної допомоги населенню міста та інших районів.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • здійснення медичної практики;
 • надання кваліфікованої стаціонарної лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим та гінекологічним хворим згідно з діючими стандартами;
 • забезпечення пацієнтів невідкладною акушерсько-гінекологічною та неонатологічною допомогою;
 • забезпечення пацієнтів кваліфікованою анестезіологічною та реанімаційною допомогою;
 • впровадження у практику сучасних засобів діагностики та лікування ускладнень вагітності, захворювань породіль, гінекологічних захворювань;
 • своєчасне скерування, при необхідності пацієнтів, на вищий рівень надання медичної допомоги згідно з визначеними рівнями організації акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні;
 • здійснення заходів щодо профілактики виникнення внутрішньо-лікарняних інфекцій;
 • організація лікувально-діагностичної допомоги з питань репродуктивного здоров’я подружжю, молоді, особам, що беруть шлюб;
 • організація та забезпечення спеціалізованої консультативної допомоги пацієнтам пологового будинку;
 • проведення цитологічного скринінгу на патологію шийки матки усіх пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою вперше за звітний рік;
 • організація спільного перебування матері та новонародженого відповідно до вимог чинних галузевих нормативних документів;
 • удосконалення організаційних форм надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим та хворим із гінекологічною патологією;
 • вивчення та впровадження сучасних методик ведення пологів та післяпологового періоду, діагностики та лікування гінекологічних захворювань, ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду, досвіду роботи кращих лікувально-профілактичних закладів щодо сучасних технологій надання акушерсько-гінекологічної допомоги;
 • аналіз показників стану здоров’я жінок і дітей, показників якості надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги населенню, розробка заходів щодо їх поліпшення;
 • ведення відповідних форм обліково-звітної та статистичної документації;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих, аналіз та розробка заходів щодо її зниження;
 • забезпечення взаємозв’язку та наступності у роботі з обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, амбулаторно-поліклінічними закладами та дитячими поліклініками, спеціалізованими закладами охорони здоров’я, у тому числі приватними;
 • організація діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • протидія внутрішньо-лікарняним інфекціям, материнській смертності, нещасним випадкам та надзвичайним ситуаціям;
 • сприяння проведенню патологоанатомічних досліджень згідно з чинним законодавством України, залучення до участі у ньому фахівців;
 • організація роботи щодо попередження випадків раннього соціального сирітства та оформлення документів на новонароджених, від яких відмовились батьки, згідно з чинним законодавством України;
 • організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я; профілактики ускладнень вагітності та пологів; профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, ВІЛ, СНІДу; планування сім’ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку;
 • проведення інформаційної-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування навичок здорового способу життя;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення населення лікарськими засобами;
 • участь у національних та міжнародних грантових конкурсах та програмах, налагодження міжнародної співпраці з державними та недержавними організаціями, установами, підприємствами, а також різних форм власності;
 • придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) і прекурсорів (списків 1 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • ведення затвердженої медичної документації, оперативної інформації та статистичної звітності;
 • організація та надання безоплатних та платних медичних послуг населенню та юридичним особам відповідно до чинного законодавства України;
 • організація професійних навчань працівників та направлення їх для підвищення кваліфікації;
 • здійснення господарської та фінансової діяльності, закупівля, зберігання та раціональне використання ресурсів, необхідних для організації надання медичних послуг;
 • організація проведення та участь у з’їздах, конгресах, симпозіумах, науково-практичних конференціях, наукових форумах, круглих столах, семінарах тощо;
 • здійснення захисту та обробки персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства, вжиття заходів щодо запобігання незаконного розголошення персональних даних;
 • здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України;
 • надання послуг іншим закладам охорони здоров’я та будь-яким юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та фізичним особам;
 • надання сервісних послуг пацієнтам та іншим закладам охорони здоров’я і лікарям, що діють як фізичні особи-підприємці;
 • здійснення також інших видів діяльності, які не заборонені чинним законодавством України і відповідають меті, що передбачена Статутом.

Підприємство є базою стажування лікарів-інтернів за фахом “Акушерство та гінекологія”, “Неонатологія”, та базою для проходження медсестринської практики студентами медичних коледжів.

Підприємство надає медичну допомогу на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної практики.

Майно Закладу становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Закладу та належать йому на правах оперативного управління. Використовуючи право оперативного управління, Підприємство здійснює діяльність і розпоряджається доходами від такої діяльності та майном, придбаним за рахунок цих доходів за погодженням з Власником або уповноваженим ним органом.

Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

 • майно територіальної громади міста Луцька, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
 • кошти державного та місцевих бюджетів;
 • майно та кошти, одержані від реалізації робіт та послуг, здачі в оренду майна, інших не заборонених законом видів господарської діяльності;
 • кредити банків;
 • майно та кошти, що надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, грантів, дарунків;
 • надходження майна та коштів на виконання національних та міжнародних програм;
 • майно та кошти, отримані внаслідок господарської діяльності Підприємтва;
 • інші джерела, не заборонені законом.

Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в ГУДКСУ у Волинській області та поточні рахунки в банках, гербову печатку, штамп і бланки із своїм найменуванням та іншими реквізитами.

Поточне керівництво (оперативне управління) здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду та звільняється з неї у порядку, визначеному законодавством України та відповідним рішенням Власника, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його оплати праці, інші умови його найму визначаються контрактом.

Трудовий колектив Закладу становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), посадової інструкції з визначенням функціональних обов’язків, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Трудовий колектив розглядає і затверджує проект колективного договору, в якому регулюються питання умов праці і пільги, передбачені законодавством. Колективний договір укладається між адміністрацією Закладу і трудовим колективом в порядку, встановленому законодавчими актами України. Повноваження трудового колективу представляє профспілковий комітет Закладу.

Адміністрація Закладу створює належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, додержується вимог чинного законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

Поліклінічне відділення з палатами денного перебування, що діє при пологовому будинку, обслуговує жіноче населення міста Луцька у обсязі 300 відвідувань за зміну.

Стаціонар на 145 ліжок:

 • акушерський – 76 ліжко
 • гінекологічний – 20 ліжок
 • неонатальний – 49 ліжок

Керівництво:
Директор: Сябрук Сергій Григорович
Медичний директор – Бондарук Галина Володимирівна.
Заступник медичного директора з неонатології – Курак Олена Іванівна
Заступник директора з технічних питань – Руденко Олександр Олексійович
Заступник директора з економічних питань – Ляшук Марина Володимирівна
Головний бухгалтер – Веремейчик Валентина Михайлівна.
Начальник відділу кадрів – Саливончик Тамара Михайлівна.

Відділення:

Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології – 35 ліжок – завідувач Токарчук Я. М.
Пологове відділення спільного перебування матері та новонародженого – 70 ліжок (35 – акушерських та 35 – неонатальних) – завідувач Чернявський І. Ю.
Гінекологічне відділення – 20 ліжок – завідувачка Карголь О. В.
Відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії – 6 ліжок – завідувач Боднар М. С.
Відділення Інтенсивної терапії новонароджених – 6 ліжок – завідувач Богданович В. М.
Відділення постінтенсивного виходжування для новонароджених – 8 ліжок- завідувачка Мозолюк Н.В.
Поліклінічне відділення – завідувачка Ларіна Л. Ф.
Клініко-діагностична лабораторія – завідувач Коноваленко О. В.

Пологовий будинок Луцької міської ради є медичним закладом першої акредитаційної категорії. Він надає кваліфіковану акушерську та гінекологічну допомогу жінкам, вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим.